Zapytanie Ofertowe iOS Developer

Warszawa,03.02.2020 roku

Spicy Mobile Sp. z o.o. sp. k.

ul. Ostrobramska 75c

04-175 Warszawa,

NIP 9512361220

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu pn.:

„Platforma segmentująca użytkowników i przekazy reklamowe na podstawie danych z aplikacji mobilnych oraz cech osobowości”

w ramach konkursu„Ścieżka  dla Mazowsza”

 

zapraszamy Państwa do składania ofert na jest iOS Developer w ramach realizacji projektu.

 

WPROWADZENIE:

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spicy Mobile Sp. z o.o. sp. k.

ul. Ostrobramska 75c

04-175 Warszawa,

NIP 9512361220
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakładany zakres obowiązków iOS Developer :

 • Utrzymanie oraz rozwój oprogramowania w postaci biblioteki
 • Tworzenie, rozwój oraz wdrażanie aplikacji mobilnych na platformę iOS
 • Dbałość o wysoką jakość kodu oraz zachowanie konwencji, tworzenie dokumentacji technicznej
 • Wsparcie techniczne obecnych oraz przyszłych projektów
 • Współpraca z innymi działami w zakresie realizowanych projektów

Charakter współpracy: umowa o dzieło lub B2B


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

iOS Developer świadczył będzie usługi od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

 1. Oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i osobiście będzie wykonywał powierzone mu obowiązki w ramach projektu pod nadzorem Zamawiającego;
 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie warunkujące wykonanie zadania potwierdzoną realizacją w obszarze informatyki tj.:

 

 • Znajomość iOS, Objective-C, Swift, Xcode, CocoaPods, RxSwift
 • Znajomość Firebase, Git, Slack, Redmine/Jira, Jenkins
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji wieloplatformowych m.in. Flutter, Xamarin, ReactNative
 • Umiejętność programowania z wykorzystaniem usług i rozwiązań sieciowych (REST, JSON)
 • Samodzielność, a także wysoko rozwinięte myślenie analityczne oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Minimum 3 lata doświadczenia w rozwoju natywnego oprogramowania iOS

Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta i życiorysu będącego załącznikiem do Oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków.

W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego w pkt 1, oferta zostanie odrzucona i nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:- Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- okres związania ofertą wynosi 90 dni od daty złożenia oferty.
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN)

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy przesłać w formie podpisanego skanu formularza oferty na adres rekrutacja@spicymobile.pl

 

Termin składania ofert wynosi 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się  10.02.2020 r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim
 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
 3. Oferta winna zawierać cenę brutto w PLN za miesiąc realizacji zadań wskazanych w pkt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 4. Oferta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta pozwalające na jednoznaczną identyfikację Oferenta.
 5. Oferta powinna zawierać życiorys naukowy Oferenta.
 6. Oferta winna być podpisana przez Oferenta.
 7. Do oferty należy dołączyć:
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 • Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

Cena brutto w PLN za miesiąc  realizacji wskazanych zadań.

Kryterium

Cena brutto w PLN za realizację wskazanych zadań/miesięcznie.

Waga

100%

Przez kryterium „Cena brutto w PLN za miesiąc realizacji wskazanych zadań Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN za miesiąc realizacji wskazanych zadań” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

KC- Cb/Co x 100% x 100

gdzie:

Cb – najniższa zaproponowana cena brutto

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN za  miesiąc realizacji wskazanych zadań.”

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 

INFORMACJA DODATKOWE

 1. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu Oferentowi projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
 4. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpią okoliczności niezależne od wykonawcy, rozszerzenie przedmiotu umowy i podwyższenie wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac z uwzględnieniem ust. 8 i 9 poniżej, itp.
 5. Dopuszcza się możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
 6. Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.Formularz oferty

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz z nazwą stanowiska oraz poniższą klauzulą na adres mailowy: rekrutacja@spicymobile.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SpicyMobile sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SpicyMobile sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.