Regulamin sprzedaży

§1
Definicje

 • Sprzedającym jest firma Spicy Mobile Karczewski Zawadzki Spółka jawna, KRS: 0000929399, NIP 9512361220, Regon 146357795, adres: ul. OSTROBRAMSKA 75C, 04-175 WARSZAWA, dalej „Spicy Mobile”.

 • Definicje użytych w Regulaminie Sprzedaży pojęć:

 • „Sprzedający” oznacza Spicy Mobile;

 • „Kupujący” oznacza podmiot, spółkę lub jednostkę organizacyjną nabywającą usługi od Sprzedającego;

 • „Umowa” oznacza zawartą w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej umowę sprzedaży usług zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Integralną częścią takiej umowy jest Regulamin Sprzedaży. Umowa może zostać także zawarta poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego (drogą elektroniczną, pisemnie lub w formie dokumentowej), po potwierdzeniu zamówienia (drogą elektroniczną, pisemnie lub w formie dokumentowej) do realizacji przez Sprzedającego;

 • „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Sprzedaży;

 • „Indywidualne Warunki Handlowe” oznaczają warunki sprzedaży ustalone indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, które zostały potwierdzone przez obie strony w Umowie;

 • „Usługa/Usługi” oznaczają wykonanie czynności zleconej Sprzedającemu przeprowadzonej zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2
Zakres usług

 • Spicy Mobile świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Szczegółowy zakres świadczonych usług oraz Indywidualne warunki handlowe określa Umowa.

 • Indywidualne warunki handlowe są ustalone i potwierdzone przez Kupującego i Sprzedającego w Umowie.

§3
Ofertowanie

 • Oferta zawsze jest składana przez Sprzedającego w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej i skierowana jest do określonego w ofercie Kupującego, w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

 • Data ważności oferty każdorazowo podana jest w ofercie. W przypadku jej braku zakłada się, że wynosi ona 2 miesiące od daty jej przesłania.

 • Czas realizacji usług oraz pozostałe Indywidualne Warunki Handlowe są określane w ofercie. Mogą być za zgodą obu stron w zawartej Umowie.

 • Strona www i informacje na niej zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego ( Dz.U./ Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).

§4
Umowy i zamówienia

 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 • Strony w Umowie mogą ustalić inne warunki sprzedaży niż wskazane w Regulaminie.

 • W przypadku wysłania zamówienia ze skrzynki pocztowej Kupującego, domniemuje się, że osoba obsługująca skrzynkę ma prawo do składania zamówień. Odpowiedzialność za takie zlecenia leży po stronie Kupującego.

 • Zamówienie, które zostało złożone przez Internet lub pocztę elektroniczną, nabiera ważności, gdy Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia od Sprzedającego. W takiej sytuacji Umowę uważa się za zawartą.

§5
Płatności

 • Na podstawie przesłanych przez Kupującego danych i zawartej Umowy, Sprzedający wystawia fakturę pro forma lub oryginał faktury dla Kupującego z ustalonym terminem płatności.

 • Kupujący zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty i należnego podatku VAT od zamówionych usług. Podatek VAT jest naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Wynagrodzenie Sprzedającego, o ile nie ustalono inaczej, należy wpłacić na konto Sprzedającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania faktury. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

 • Płatności za realizację usług dokonuje się na konto wskazane na fakturze.

 • Nieterminowa spłata należności będzie skutkowała naliczeniem odsetek ustawowych, może być też podstawą do rozwiązania innych umów z Kupującym.

 • Kupujący ma prawo do przeniesienia swoich wierzytelności na podmioty trzecie za uprzednią zgodą Sprzedającego.

§6
Reklamacje

 • Kupujący ma prawo składać reklamacje w sprawach, które dotyczą funkcjonowania Usług, elektronicznie na adres biuro@spicymobile.pl lub listownie na adres siedziby Spicy Mobile.

 • Aby reklamacja została rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej oznaczenie Kupującego (firma, adres, NIP, adres e-mail do kontaktu), dokładne oznaczenie przedmiotu reklamacji i okoliczności, które ją uzasadniają.

 • Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację prześle na wskazany w jej treści adres e-mail.

§7
Odpowiedzialność za realizację usług

 • Siła Wyższa – wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których nie można przewidzieć i którym nie można zapobiec. Są one poza kontrolą naszą i Klienta. Może to być rozległa awaria zasilania lub awaria sieci szkieletowej Internetu w Polsce; wojny, zamknięcie granic, katastrofalne działanie sił przyrody, strajki generalne, zagrożenie epidemiologiczne, ogłoszenie stanu epidemii lub pandemii.

 • Strona nie zostanie uznana winną niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeśli przyczyną była Siła Wyższa, której skutkom przy dołożeniu należytej staranności nie można było zapobiec. Gdy Strona powoła się na działanie Siły Wyższej, przekażemy elektroniczne, ustne lub pisemne powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to możliwe.

 • Kupujący odpowiada za swoje działania lub zaniechania oraz za działania i zaniechania osób kontaktujących się za Sprzedającym w imieniu Kupującego i innych osób, którymi Kupujący posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

§8
Dane osobowe kupującego

 • Sprzedający jest administratorem danych osobowych osób reprezentujących Kupującego.

 • Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@gdpr4u.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu korzystania z usług, zawarcia i realizacji Umowy, rozliczenia usług, rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, a także w celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach kontaktowych i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej.

 • W powyższych celach dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust 1 pkt b, c i f RODO, tj. odpowiednio w związku z zawarciem i realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy lub podjęciem działania przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, realizacji, przepisów prawa regulujących zwłaszcza kwestie archiwizacyjne (przepisy dotyczące rachunkowości, przepisy dotyczące upływu terminu przedawnienia roszczeń) oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, rozumianych jako w szczególności bieżący kontakt, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni własnych produktów i usług prowadzony w formie tradycyjnej. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane do czasu jej wykonania, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż do momentu upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń.

 • Dane osobowe mogą być udostępnione do podwykonawców, banków, kancelarii prawnych, firm windykacyjnych i organów uprawnionych na mocy przepisów.

 • Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych w związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W takim przypadku dane będą przetwarzane w powyższym celu do czasu odwołania zgody.

 • Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury wynika z przepisów prawa (przepisy podatkowe). Podanie innych danych jest dobrowolne (nie jest obowiązkiem ustawowym), jednak brak ich podania powoduje, że Sprzedający nie może prawidłowo zrealizować wyżej wymienionych celów. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

§9
Przetwarzanie danych w usługach

 • Niektóre usługi mogą polegać na przetwarzaniu danych osobowych odbiorców kampanii reklamowych. Sprzedający w realizacji usług (działając jako pośrednik) może korzystać z procesów przetwarzania danych u innych podmiotów, będących Dostawcami, które rozumieją siebie jako administratorzy lub współadministratorzy danych osobowych (administratorzy lub współadministratorzy procesów przetwarzania), lub jako podmioty działające w imieniu i na rzecz Sprzedającego, który z kolei działa w imieniu i na rzecz Kupującego. Kupujący akceptuje warunki przetwarzania oferowane przez takich dostawców. Sprzedający w Umowie lub w korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu do akceptacji takich dostawców i zapewni transparentność w ich wyborze i dostosowaniu.

 • W przypadku, gdy realizacja usług wymaga przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego w imieniu i na rzecz Kupującego, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy Kupującym (administratorem) a Sprzedającym (podmiotem przetwarzającym) w postaci Standardowych Klauzul Umownych w zakresie powierzenia danych zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dn. 4 czerwca 2021 r. Kupujący na życzenie otrzymuje brzmienie Standardowych Klauzul Umownych drogą elektroniczną.

§10
Pozostałe warunki

 • Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie mają w stosunku do niego zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.

 • Wstrzymanie zapłaty przez Kupującego na poczet jakichkolwiek roszczeń spornych względem Sprzedającego jest niemożliwe. Kupujący nie może także dokonywać potrąceń z kwot należnych Sprzedającemu.

 • Dane osobowe lub inne informacje uzyskane przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz osoby trzecie działające w imieniu Sprzedającego do identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, rozliczania finansowego oraz ułatwienia identyfikacji oszustw.

 • Dane osobowe lub inne informacje uzyskane przez Sprzedającego w sposób zgodny z prawem, mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz osoby trzecie działające w imieniu Sprzedającego do wysyłania korespondencji na adres Kupującego, oraz kontaktowania się z Kupującym celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący nie wyrazi zgody na takie działania marketingowe.

 • Nieważność lub niewykonalność części Umowy, bez względu na jej przyczynę, nie narusza i nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

 • Wszystkie powiadomienia, które są wymagane na mocy Regulaminu, powinny być dokonywane

 • na piśmie i doręczane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres drugiej strony określony w Umowie lub na zmieniony adres, o którym druga strona została poinformowana w drodze pisemnej, lub

 • elektronicznie na adres email osoby kontaktowej określony w Umowie lub osoby, która dodkonywała zamówienia lub na zmieniony adres, o którym druga strona została poinformowana drogą elektroniczną (np. poprzez automatyczne systemy poczty mailowej).

 • Każde powiadomienie tego typu uznaje się za doręczone w terminie 3 dni od wysłania.